Loading...
Finansavimas žemės ukio pletra2019-01-15T08:31:09+00:00

Kvietimai teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą

Paraiškos bus renkamos: nuo 2018 11 02 iki 2018 11 30.
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla: ekonominė ne žemės ūkio veikla.
Paramos gali kreiptis: fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys (labai mažos įmonės) ir viešieji juridiniai asmenys (viešosios įstaigos socialiniam verslui vykdyti).
Paramos dydis: paramos suma vienam projektui – iki 40 000 Eur. Parama teikiama kaip 100 proc. išmoka, tačiau ne didesnė negu nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma.

Paraiškos bus renkamos: nuo 2018 11 19 iki 2018 12 21.
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla: ekonominė ne žemės ūkio veikla.
Prioritetas: skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
Paramos gali kreiptis: fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys (labai mažos įmonės) ir viešieji juridiniai asmenys (viešosios įstaigos socialiniam verslui vykdyti).

Draudimo įmokoms finansuoti parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu. Paraiškos priimamos savivaldybėse, kuriose įregistruotos pareiškėjų žemės ūkio valdos. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 500 000 Eur paramos lėšų.
Paraiškos bus renkamos: nuo 2018 01 02 iki 2019 12 31 Kompensuojama 65 proc. sumokėtos draudimo įmokos

Ūkininkai, siekiantys modernizuoti savo ūkius, kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Parama teikiama investicijoms į specializuotus gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ar augalininkystės sektorius.
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla: žemės ūkio produktų gamyba; prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas; biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų. Pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija gali būti naudojamos tik valdos reikmėms.
Paramos gali kreiptis: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą; juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę valdą.
Paraiškos bus renkamos: nuo 2018 12 03 iki 2018 12 31

Remiami sektoriai: augalininkystė; sodininkystė; daržininkystė.
Paramos gali kreiptis: aktyvus žemės ūkio subjektas, kuris, nepriklausomai nuo to vykdo ar nevykdo tiesioginėmis išmokomis neremiamą veiklą, atitinka bent vieną iš šių sąlygų: jo metinė tiesioginių išmokų suma už praėjusius kalendorinius metus sudaro bent 5 proc. visų pajamų, kurių jis gavo už praėjusius
finansinius metus iš ne žemės ūkio veiklos; jo vykdoma žemės ūkio veikla yra reikšminga, t. y. pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro ne mažiau kaip 33 proc. visų už praėjusius finansinius metus gautų pajamų; jo pagrindinė veikla ar įmonės tikslas yra žemės ūkio veiklos vykdymas. Nepriklausomai nuo vykdomos veiklos pobūdžio, už praėjusius metus gavo bendra ES tiesioginių išmokų sumą, neviršijančią 5 000 Eur.
Paramos dydis: nepaisant to, įvyko draudžiamasis įvykis ar ne, pareiškėjui, apdraudusiam pasėlius ir (arba) augalus nuo iššalimo ir (arba) sausros, kai draudžiamasi nuo didesnių kaip 30 proc. produkcijos nuostolių, kompensuojama 65 proc. draudimo įmokos sumos, neviršijant kompensuojamų draudimo įmokų sumos dydžių 1 ha deklaruoto ploto pagal augalų rūšis. Pastarieji dydžiai nustatomi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.
Paraiškos bus renkamos: nuo 2018 09 03 iki 2018 12 31.

Paraiškos bus renkamos: nuo 2018 12 03 iki 2019 01 31
Tikslinės sritys: skatinti inovacijas, bendradarbiavimą ir žinių bazės vystymą kaimo vietovėse; stiprinti žemės ūkio, maisto produktų gamybos ir miškininkystės sektorių ryšius su mokslinius tyrimus atliekančiomis bei inovacijas kuriančiomis institucijomis; ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas; biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas.
Pagal veiklos sritį remiamas:
Europos inovacijų partnerystės projektų įgyvendinimas tvaraus dirvožemio naudojimo, augalų produktyvumo didinimo ir produkcijos nuostolių mažinimo, gyvūnų veislinės vertės ir produktyvumo didinimo ir žinių kaupimo ir perdavimo sistemos plėtros temomis.
Paramos gali kreiptis: Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės, kurios projekto galimybių studija yra patvirtinta Žemės ūkio ministerijos, narys, jungtinės veiklos sutartimi dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės sudarymo paskirtas pareiškėju.
Paramos dydis: didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 200 000 Eur.