Loading...
ES Parama žuvininkystės sektoriui2019-01-15T08:30:37+00:00

Kvietimai teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programą

Priemonės konkretus tikslas – žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas, įskaitant nepageidaujamos priegaudos vengimą ir mažinimą.

Remiama veikla – pagal priemonę remiamos investicijos į iškrovimo vietas siekiant sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti įpareigojimą iškrauti visą sužvejotą laimikį, taip pat suteikti pridėtinės vertės nepakankamai naudojamoms sužvejoto laimikio dalims. Parama neteikiama naujų uostų, naujų iškrovimo vietų arba naujų aukcionams skirtų patalpų statybai.

Paraiškas gali teikti: savivaldybės administracija, valstybės arba savivaldybės įstaiga, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos, įmonė.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra iki 850 000 Eur.

Paraiškos bus renkamos: nuo 2018 10 01 iki 2018 11 31.

Priemonės tikslas – žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas.

Remiama veikla. Siekiant gerinti iškraunamų produktų kokybę, kontrolę ir atsekamumą, didinti energijos vartojimo efektyvumą, prisidėti prie aplinkos apsaugos ir gerinti saugą ir darbo sąlygas – pagal priemonę remiamas iškrovimo vietų infrastruktūros gerinimas, įskaitant investicijas į atliekų ir jūrų šiukšlių surinkimo įrenginius. Parama neteikiama naujų uostų, naujų iškrovimo vietų arba naujų aukcionams skirtų patalpų statybai.

Paraiškas gali teikti: savivaldybės administracija, valstybės arba savivaldybės įstaiga, Valstybinė

saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos, įmonė.

Paraiška teikiama ir projektas įgyvendinamas su partneriu (-ais) – verslinės žvejybos įmones vienijančia (-čiomis) asociacija (-jomis).

Paraiškos bus renkamos: nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 1 700 000 Eur.

Remiama veikla: žvejybos laivo (-ų) variklio (-ių) pakeitimas.

Paramos paraiškas gali teikti ūkio subjektas, nuosavybės teise valdantis žvejybos laivą (-us) ir užsiimantis versline žvejyba Baltijos jūroje arba Baltijos jūros priekrantėje, arba vidaus vandenyse.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui suma yra 10 000 Eur.

Paraiškos bus renkamos: nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 3 d.

Tikslas: žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas.

Pagal priemonę remiamos veikla, kuria siekiama: vykdyti nacionalinę komunikacijos ir reklaminę kampaniją siekiant didinti visuomenės informuotumą apie tausius žvejybos ir akvakultūros produktus (nurodyta veikla nėra skirta prekių ženklams).

Paramos paraiškas gali teikti: Lietuvos mokslo ir studijų institucija; juridinis asmuo, kuriam įstatymu yra pavestos funkcijos užsiimti žuvininkystės srities šviečiamųjų programų kūrimu ir jų įgyvendinimo koordinavimu.

Paramos dydis: galima paramos vienam projektui suma yra iki 400 000 Eur.

Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas: 95 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paraiškos bus renkamos: nuo 2018 m. spalio 8 d. iki 2018 m. gruodžio 7 d.

Tikslas: akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių (MVĮ), konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.

Pagal priemonę remiamos produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją: produktyvios investicijos į akvakultūrą; akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas; akvakultūros ūkių modernizavimas; investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą); esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai.

Paramos gali kreiptis: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

Paraiškos bus renkamos: nuo 2018 m. spalio 29 d. iki 2018 m. gruodžio 28 d.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 eurų.

Tikslas: investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas.

Pagal priemonę remiamos investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą: kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą; kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos; kuriomis remiamas sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas; kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimu; kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu; kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.

Paramos gali kreiptis: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.

Paraiškos bus renkamos: nuo 2018 m. spalio 29 d. iki 2018 m. gruodžio 28 d.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 Eur. Projektui įgyvendinti teikiamos paramos intensyvumas: iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto

išlaidų.