Apie2019-01-15T08:32:08+00:00

L. Šadžius klientų vertinamas dėl darbo patirties dirbant 2010-2018 m. Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovybėje.

DOC. DR. LINAS ŠADŽIUS

Nuo 1999 m. dėstė teisės, ekonomikos, žemės ūkio, vadybos, viešojo administravimo, sveikatos ekonomikos ir kitų specialybių studentams Vilniaus Gedimino technikos universitete, Mykolo Romerio universitete, Vilniaus Kolegijoje, Viniaus Pedagoginiame universitete Lietuvos ūkio sektorių – žemės ūkio, transporto, sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos, pramonės finansavimo, projektų valdymo, verslo planų sudarymo, finansų inžinierijos temomis.
Linas Šadžius specializuojasi nacionalinės paramos, ES fondų paramos administravime, projektų valdyme tokiuose srityse: ES parama žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei; nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės; ES parama verslui.

1999 – 2003 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto Finansų inžinierijos
katedros dėstytojas
2004 m. Socialinių mokslų srities ekonomikos krypties daktaras, 2004 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika (04S)
2005 – 2007 m. Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto prodekanas
2007 – 2015 m. Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto docentas
2007-2011 VĮ „Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras“ direktorius
2006 – 2013 m. socialinių mokslų daktaro laipsnių pripažinimo mokslinės Tarybos narys
2010 – 2018 m. Nacionalinės mokėjimo agentūros generalinio direktoriaus pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas – 18 kategorija)
Dirbant Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovybėje:
* 2012 m. Agentūra pelnė Nacionalinį kokybės prizą stambių įmonių kategorijoje. Nacionalinio kokybės prizo konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Kokybės taryba.
* 2013 m. Nacionalinei mokėjimo agentūrai skirtas Europos žinių prizas. Europos žinių prizu įvertinamos ES institucijų pastangos padėti savo darbuotojams tobulinti ir gilinti profesines žinias.
* 2014 m. pabaigoje įdiegta Aplinkos apsaugos vadybos sistema, remiantis LST EN ISO 14001:2005 standartu.
* Pradedamas 2014-2020 m. finansinis laikotarpis. Jam skirta 4,63 mlrd. Eur.
* 2015 m. gruodžio 31 d. sėkmingai baigta įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa. Visos programai skirtos lėšos – 2,286 mlrd. Eur – pasiekė Lietuvos kaimą.

1983 – 1987 – Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Prekybos ekonomikos fakultetas, Prekybos ekonomikos diplomas.
1994 – 1995 – Ilinojaus universitetas, Čikaga, JAV, Biznio administravimo magistro laipsnis.
1996 – 1998 – Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, Tarptautinės ekonomikos magistro laipsnis.
1999 – 2003 – Vilniaus Gedimino technikos universiteto ekonomikos mokslo krypties doktorantūra, socialinių mokslų daktaro laipsnis, 04S.
2007 Mykolo Romerio universiteto senato nutarimu suteiktas pedagoginis docento vardas
KALBOS: anglų, rusų, prancūzų.

Dažnai skaito pranešimus, recenzuoja mokslinius straipsnius, dalyvauja nacionalinėse ir
tarptautinėse verslo konferencijose bei kituose renginiuose.

Autorius:
*Šadžius L. Lietuvos komercinių bankų raida (1988-2004). Vilnius, Mokslo aidai, 2005, 516 p. (moksliniai recenzentai: prof. habil. dr. A. Buračas, prof. habil. dr. J. Čičinskas, prof. habil. dr. P. Gylys, prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas, doc. dr. A. Dobravolskas).
*Šadžius L. Crowdfunding Regulation in the Baltic Region, February, 2018 International Journal of Business and Social Science, Radford, USA, ISSN 2219-1933 (Print), 2219-6021 (Online), Vol. 9, No. 2,

99-110.
*Šadžius L. Crowdfunding Regulation in the Republic of Lithuania publication date November,
2017, European Journal of Business and Social Sciences, Zurich, Switzerland. ISSN : 2235-767X, Vol. 6,
No. 08, 49-56.
*Šadžius L. Existing Legal Issues for Crowdfunding Regulation in European Union Member States,
September, 2017, International Journal of Business, Humanities and Technology, Los Angeles, USA.
ISSN 2162-1357 (Print), ISSN 2162-1381 (Online), Vol. 7, No. 3, 52-62.
*Šadžius L. European Integration: Historical Aspects and Current Problems // International Journal of
Business, Humanities and Technology, ISSN2162-1357 (Print), ISSN2162-1381 (Online), Vol.3, No.6,
2013, p. 1-7, Los Angeles, CA, USA.
*Šadžius L. Problems of adoption of the euro in the Baltic countries. // The seventh year as European
Union member states : economics, politics, law : proceedings of the International Conference 6-7 May
2011 / Latvian Academy of Sciences, Mykolas Romeris University, Riga Stradinš University, College of
Law. Riga : Latvian Academy of Sciences, 2011. P. 92-102.
*Šadžius L. Problems of the adoption of the euro in Poland and the Baltic countries. // Roczniki Naukowe
Wyžszej Szkoly Bankowej wToruniu Nr. 10(10), 2011, p. 41-50. Torun, 2011. ISSN 1643-8175.
*Šadžius L. Modelling and optimization of transportation costs // Intelektinė ekonomika: mokslo darbų
žurnalas, 1 (7), ISSN 1822-8011, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2010, p. 18-29.
*Šadžius L. Transportavimo išlaidų minimizavimo būdas // Tiltai: socialiniai mokslai, Klaipėda:
Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1392-3137, 2009, Nr. 1(46), p. 1-23: iliustr.
*Šadžius L. Evolution of the Banking System in Lithuania: from State-Owned Mono-Banks to a Modern
Banking System. (1988-2004) (co-author J. Čičinskas) // Ekonomika, Nr. 74, ISSN 1392-1258. Vilnius:
Vilniaus universiteto leidykla, 2006, p. 7-20.
*Šadžius L. The Development of Banking System in Lithuania / Stadies of Economic and Social Policy.
Economic Transformation in Lithuania in 1990-2005. Selecion of scientific articles (II). ISBN 9955-20-
105-3. Vilnius, 2006, p. 132-148.
*Šadžius L. Lietuvos komerciniai bankai ekstensyvios plėtros ir griūties sąlygomis (1991 – 1996 m.) //
Pinigų studijos, 2004, Nr. 4, ISSN 1392-2637. Vilnius: Lietuvos bankas, p. 5-30.
*Šadžius L. Contemporary Banking of Lithuania in the Period of Transformation of Economic Systems /
Scientific Proceedings of Riga Technical University. Economics and Business. ISSN 1407-7337. Riga,
2004, p. 111-128.
*Šadžius L. Lietuvos komercinių bankų teisinės bazės formavimo ir raidos analizė 1990–1996 m. // Teisė,
Nr. 45. ISSN 1392-1274 Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003, p. 23–43.
*Šadžius L. Lietuvos šiuolaikinės bankininkystės raidos pradžia (1988-1990 m.) // Pinigų studijos, 2002,
Nr. 2, ISSN 1392-2637. Vilnius: Lietuvos bankas, p. 5-24.
*Šadžius L. Šiuolaikinės bankų sistemos sukrėtimo 1994-1996 m. priežasčių tyrimai // Ekonomika, Nr.
53. ISSN 1392-1258. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001, p. 126-141.
*Šadžius L. Lietuvos komercinių bankų kūrimosi pradžia (1988-1990). Komferencijos „Verslas, vadyba ir
studijos ‘2000“ pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 332-338.
*Šadžius L. Pirmieji komercinės bankininkystės įstatymai Lietuvoje. Konferencijos „Lietuva be mokslo –
Lietuva be ateities“ pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 152 – 158
*Šadžius L. Europos Sąjunga ir Lietuva: literatūros apžvalga. Mokslinės konferencijos „Verslas, vadyba ir
studijos ’99“ medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 319-323.
*Šadžius L. Lietuvos komercinių bankų krizė (1994 – 1996). Konferencijos „Lietuva be mokslo – Lietuva
be ateities“ medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 194 – 200.
*Šiuolaikinės bankų sistemos kūrimo ir veiklos Lietuvoje mokslinės literatūros analizė. In: Lietuvos
mokslininkų konferencijos “Lietuva be mokslo – Lietuva be ateities” medžiaga. 3 t. Humanitariniai ir
socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 1998, p. 136-139.
*Šadžius L Du požiūriai į Lietuvos bankininkystės kūrimą // Mokslas ir gyvenimas, 1998, Nr. 11-12, p.
38-41.

Dalyvavimas ir vadovavimas darbo rinkos mokymo centrų ES socialinio fondo finansuojamuose projektuose, dirbant 2007-2011 m. VĮ „Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras“ direktoriumi. Bendradarbiaujant su UAB „Sveikatos ekonomikos centras“, dalyvavimas ir vadovavimas daugelyje Lietuvos sveikatos sistemos ES struktūrinių fondų finansuojamuose projektuose, taip pat, projektuose, kuriuos užsakė: Pasaulio bankas, Atviros Lietuvos fondas, PHARE, Pasaulinė sveikatos organizacija, International Health Development Group (Danija), Draudimo teorijos ir praktikos bendrovė – GVG
(Vokietija), Health and CareTech Group (Švedija), TNO (Olandija), BASYS (Vokietija), Conseil Santé S.A. (Prancūzija) ir kiti.
Dalyvavimas įvairiuose ES struktūrinės paramos, skirtos aukštosioms mokykloms, projektuose, dirbant 2005 – 2007 m. Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto prodekanu. Dirbant Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovybėje buvo įgyvendinti šie Tarptautiniai projektai:
· 2011 m. projektas „Lietuvos ir Skandinavijos šalių mokėjimo agentūrų administracinių gebėjimų stiprinimas“. Tai – NMA, Švedijos ir Suomijos mokėjimo agentūrų bendras projektas, įgyvendintas pagal Šiaurės ministrų tarybos Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo
mobilumo programą.
· 2012 m. projektas „Moldovos mokėjimo agentūros administracinių gebėjimų stiprinimas – institucinės veiklos optimizavimas, reorganizuojant teritorinius skyrius“. Projektas įgyvendintas pagal LR URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą.
· 2013-2015 m. ES Dvynių projektas Juodkalnijoje „Parama kaimo plėtros programai pagal IPARD“. Projektą įgyvendina Olandijos, Lietuvos ir Estijos konsorciumas. NMA šiame projekte dalyvavo kaip jaunesnysis partneris.
· 2013 m. projektas „Lietuvos patirties perdavimas, diegiant Ukrainoje efektyvią nacionalinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo kontrolės sistemą pagal ES reikalavimus“. Projektas įgyvendintas pagal LR URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai
programą.
· 2014 m. projektas „Gebėjimų ugdymas agrarinės politikos srityje Ukrainoje“. Projektas įgyvendintas pagal LR URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą.
· 2015 m. projektas „Gebėjimų ugdymas žemės ūkio politikos srityje Ukrainoje“. Projektas įgyvendintas pagal LR URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą.
· 2016-2017 m. ES techninės pagalbos projektas Azerbaidžane (NMA, dalyvaudama konsorciume su partneriais iš Vengrijos, Italijos ir Azerbaidžano) „Parama E-žemės ūkiui Azerbaidžane: inovatyvus ir veiksmingas žemės ūkio politikos valdymas, siekiant didesnio našumo ir
konkurencingumo“ EuropeAid/136256/DH/SER/AZ). Projektas truko 20 mėn., jo biudžetas – 1,139 mln. Eur.
· ES Trumpalaikių Dvynių Projektas Makedonijoje Nr. MK 12 IPA OT 01 16 TWL Nacionalinių valdžios institucijų gebėjimų patikimai ir veiksmingai valdyti ES lėšas stiprinimas atsižvelgiant ir į naują ES reglamentą 2014-2020 metams “Strengthening the capacities of the national authorities for sound and efficient management of EU Funds, as well as in view of the new EU Regulation for the 2014-2020″. Projektą įgyvendina LR FM, CPVA ir NMA. Projekto biudžetas
250 000 Eur.
· 2016-2017 m. NMA drauge su Venecijos regiono mokėjimo agentūra (AVEPA, Italija) ir dar 10 ES šalių narių įgyvendino EK OLAF projektą SafeNet „Europos kovos su sukčiavimu tinklo stiprinimas” pagal EK OLAF Hercules III programą. Projekto tikslas – pasidalinti kovos su
sukčiavimu patirtimi.
· NMA drauge su partneriais iš Ispanijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės ir Serbijos 2016 m. pradėjo vykdyti projektą pagal EK Horizon 2020 m. programą „Personalizuotos viešosios paslaugos, prisidedančios prie BŽŪP įgyvendinimo“. Projekto trukmė 30 mėn, vertė 2 197136,2
Eur. Dirbant Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovybėje pradėti ir dar tebesitęsiantys tarptautiniai
projektai:
· 2017-2020 m. SEN4CAP – Europos kosmoso agentūros projektas, bendradarbiaujant su EK Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniu direktoratu, EK Jungtiniu tyrimų centru ir EK Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generaliniu direktoratu. Projekto tema: palydovinės
informacijos panaudojimas ir gerosios praktikos taikymas, siekiant BŽŪP supaprastinimo ir modernizavimo laikotarpyje po 2020 metų. Projekte dalyvauja šešių šalių narių mokėjimo agentūros: iš Italijos, Olandijos, Lietuvos, Rumunijos, Ispanijos, Čekijos. Daugiau informacijos: http://esa-sen4cap.org/
· 2018 m. projektas „Agrirenaissance“. Tema – inovacijomis besiremiančio žemės ūkio ir maisto sektoriaus plėtra siekiant Europos pramoninio atgimimo. Ši paraiška yra patvirtinta finansavimui pagal ES Interreg programą. Konsorciumą sudaro Ispanijos, Portugalijos, Lenkijos, Italijos institucijos ir NMA. Projekto tikslas – pasidalinti geraisiais praktikos pavyzdžiais įgyvendinant regioninės ir kaimo plėtros programas siekiant inovacijų žemės ūkyje. Projekto pradžia – 2018 m. birželio 1 d. Projekto pabaiga – 2022 m. gegužės 31 d. Projekto biudžetas – 1 117 629,00 eurų. Daugiau informacijos: https://www.interregeurope.eu/AgriRenaissance/
· 2018-2020 m. tarptautinis projektas pagal EK Horizon 2020 m. programą „Žemės stebėjimo duomenys – žemės ūkiui“. NMA drauge su 10 partnerių iš Ispanijos, Austrijos, Belgijos, Prancūzijos, Čekijos 2018 m. pradėjo vykdyti projektą pagal EK Horizon 2020 m. programą
„Žemės stebėjimo duomenys – žemės ūkiui (EO4AGRI)“. Šis projektas remiasi ES Copernicus programa, kuria siekiama plėtoti Europos informacines paslaugas, remiantis palydoviniu Žemės stebėjimu ir duomenų analize in situ (ne kosmose). Projekto trukmė – 24 mėn. Projekto biudžetas – 2,762,015 EUR.
· 2018 m. tarptautinė IAKS studija „Administracinės BŽŪP naštos mažinimo analizė“, kurioje dalyvauja 12 ES šalių narių, įskaitant Lietuvą.

Mūsų komanda

Mūsų darbuotojai-ekspertai, neretai ieškodami nestandartinių sprendimų, specializuojasi ES paramos administravime, projektų valdyme ir teisinių paslaugų teikime tokiuose srityse:

– ES parama žemės ūkiui,

– ES parama kaimo plėtrai,

– ES parama žuvininkystės sektoriui,

– nacionalinėmis lėšomis finansuojamų priemonių srityje.

Padedame spręsti gautos ES paramos iškilusius probleminius klausimus projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Dalyvaujame ES paramą administruojančios institucijos paramos administravimo probleminių klausimų sprendimų komisijos ir projektų atrankos komitetų posėdžiuose (atstovaujame pareiškėją projektą vertinančioje institucijoje). Mūsų darbuotojai administruoja įvairių sričių projektus, remiantis atsakingų institucijų nustatytais reikalavimais ir procedūromis: ŽŪM, FM, NMA, CPVA ir kt.

Įmonės darbuotojai-ekspertai, kurie rengia ir administruoja ES paramos projektus žemės ūkio, kaimo verslo ir žuvininkystės sektoriaus srityse yra aukštos kvalifikacijos savo srities profesionalai, baigę studijas Lietuvos ir užsienio universitetuose (turintys ekonomikos, teisės, verslo administravimo, projektų valdymo magistro laipsnius), ilgą laiką dirbę/dirba ES paramą administruojančių institucijų projektų rengimo, administravimo, teisinių paslaugų teikimo srityse.

Susisiekti